مدیرمطالعات سد گتوند: سهم خود را در شوری کارون می پذیریم