ایستگاه صلواتی دانشجویان دانشگاه پیام نور بیرجند در مزار شهدای گمنام بر پا شد