درخشش ایران،عراق و افغانستان در دور مقدماتی مسابقات او-اسپرت آسیا