کاندیدای ریاست فیفا به نفع کاندیدای اردنی کنار کشید!