مصلحی: استکباربا ارزشها و فرهنگ ایثار و شهادت ملت ایران دشمنی دارد