معاون قوه قضاییه: مبنای حقوق بشر غربی زور و قدرت است