صدور مجوز سمن‌ها در استان بوشهر تسهیل و تسریع می‌شود