جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز مجددا برقرار می شود