افت قیمتهای نفت سبب افزایش تقاضا در سال ٢٠١٥ می شود