عکس / تیپ جالب جاسم کرار در فروشگاه ورزشی اش در عراق