اوباما توافق هسته‌ای را میراث ریاست‌جمهوری خود دانست