عملکرد دولت در احیا خانه احزاب حائز اهمیت است/ حضور همه سلایق در انتخابات خانه