حضور در مسابقات قرآن برایم افتخار است/قبل مسابقات کشتی قرآن می خوانم