گوگل با معرفی Search Console آن را جایگزین سرویس Webmaster نمود