بهره گیری از سیره حسینی مهم ترین عامل عزت ملت ایران است