نهضت سوادآموزی برای آموزش بی‌سوادان سریال می سازد!