خواهان توسعه همکاری های ورزشی بین ایران و شورای المپیک آسیا هستیم