بازدید جمعی از هنرمندان از پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران