مشاور وزیر نیرو: فرهنگ مصرف بهینه آب در میان مردم نهادینه شود