باهنر: مرحوم آقایی نماد محبوبیت، تلاشگری و خدمت به مردم بود