گزارشی از دومین تمرین تیم ملی فوتبال/ بیک زاده اضافه شد