متسابق رومانیایی: با حضور در مسابقات قرآن نگاهم نسبت به ایران تغییر کرد