اس ۳۰۰ روسی در کنار اس ۳۰۰ ایرانی؛ جزئیات و تصاویر