محسن پرویز: ارتباط میان هنر های نمایشی و ادبیات ضعیف است/ نویسنده انسانی زحمتکش است