مرحوم علی اکبر آقایی نماد محبوبیت، تلاشگری و خدمتگزاری به مردم بود