افراد پر نفوذ از موسسات مالی غیر مجاز حمایت می کنند