آغاز عملیات اجرایی ساخت مجتمع فرهنگی حوزوی در ساری