از پخش کلیپ «پشنم گرمه» تا سلام برادر «صادق» به دکتر سلامی‌ها