۴۵۹ سمن در بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فعال هستند