محموله ۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق در سمنان کشف و ضبط شد