رمز ماندگاری روابط عمومی استفاده از شیوه های خلاقانه عملکردی است