مشاور وزیر نیرو :فرهنگ مصرف بهینه آب در میان مردم نهادینه شود