عدم آشنایی صاحبان صنعت با پژوهش‌های کاربردی از مشکلات امروز صنایع است