به حرکت آندو تیموریان توجه نشد/ اگر فغانی را انتهاب تمی‌کردیم می گفتند چرا؟/ صحبتی از محرومیت نمی‌کن