موجودی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به 630 میلیارد تومان رسید