زیرساخت های مخابراتی برای ایجاد مرکز آماد باید در زنجان تقویت شود