رژیم صهیونیستی: غرامت نفتی ایران را نمی‌پردازیم چون انتقال پول به دشمن ممنوع است