زیرساخت های مخابراتی برای ایجاد مرکز آماد در زنجان باید تقویت شود