سرمربی بسکتبال پتروشیمی بندر امام:شایسته قهرمانی بودیم