اعزام مقام آمریکایی به اسراییل، برای مذاکرات عاری ...