یکی از ضابطه مند ترین آین نامه مسابقات قرآن جهان متعلق به ایران است