خبرنگارالعالم: اوضاع بیمارستانهای یمن وخیم است +ویدیو