پتروشیمی بندر امام به مقام سومی لیگ حرفه ای بسکتبال دست یافت