میانگین دندان‌های پوسیده 30 ساله‌های ایرانی ۱۳ دندان است!