ستاد مبارزه با مواد مخدر: یک درصد دانش آموزان معتادند/ آموزش و پرورش: آمار اعتیاد را قبول نداریم