آبی تهران مغلوب سبزپوشان خرم آباد/«خیبر»نیمی از راه صعود را پیمود