امام خمینی (ره ) متعلق به جهان اسلام و آحاد ملت ایران است