به شبکه انتقال استان زنجان 16 هزار E1 افزوده خواهد شد