برگزاری نخستین کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در تبریز