کارخانه کمپوست فقط 40 درصد مشکل زباله شهرهای شرق مازندران را حل می کند